Organisatienetwerken

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen”.

Dit oud-Afrikaans gezegde vat onze aanpak perfect samen. We willen jongeren zin en vertrouwen geven in de toekomst door hen te verbinden met iedereen die hierin iets kan betekenen.

Vanuit een growth mindset en complementaire kennis gaan onze vier organisatienetwerken (Boost, Blend, Flux en Commid) van lokale partnerschappen voor jongeren op zoek naar individuele oplossingen, die hun kansen in de steeds sneller evoluerende maatschappij en op de arbeidsmarkt maximaliseren. Geen wachtlijsten, geen doorverwijzing van de ene naar de andere begeleider. De coach blijft naast de jongere staan doorheen het hele traject.

De begeleiding wordt geboden aan jongeren vanaf 18 tot en met 30 jaar, die elders niet terechtkunnen en op vele fronten tegelijk hulp nodig hebben: zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie… of een combinatie ervan. Jongeren die te kampen hebben met onzekerheden, moeilijke studiekeuzes, armoede, mobiliteitsproblemen,… die ervoor zorgen dat de maatschappelijke en/of integratie op de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt, krijgen de hand gereikt.

Onze organisatienetwerken maken effectieve oplossingen voor jongeren mogelijk met een multiple bilaterale aanpak vanuit de expertise van de partners, met bijzondere aandacht voor de psychologische noden.  We verbinden en delen informatie, middelen en competenties op maat voor jongeren om ze hun (veer)kracht te zetten op een manier die onze partnerorganisaties afzonderlijk niet tot stand zouden kunnen brengen.

Hieronder ontdek je al onze betrokken partners. 

Wil je ook aansluiten bij één van onze organisatienetwerken? Contacteer ons dan snel.

Alternatief biedt werk op maat voor iedereen die zich moeilijk op de arbeidsmarkt beweegt. Begeleiding op maat van de klant, het stimuleren van zelfredzaamheid door coaching en competentieontwikkeling, het aanbieden van kwaliteit en het respect tonen voor iedereen zijn de belangrijkste pijlers van Alternatief.

‘Onze coaches begeleiden schouder-aan-schouder’  (Danny Martens, Algemeen Directeur Alternatief vzw)

BLM bouwt bruggen tussen bedrijven, sociale organisaties en werkzoekenden met als doel een breder draagvlak te creëren voor kansen op de arbeidsmarkt. Als ervaren projectmanager voor diverse tewerkstellingsprojecten biedt BLM aan kwetsbare werkzoekenden een intensieve opleiding, begeleiding en praktijkvorming op de eigen werkvloer of bij partners, om hen een stap dichter bij de arbeidsmarkt te brengen.

‘We geven de juiste lift aan werkzoekenden’ (Rika Govaerts, Directeur BLM vzw)

Iedereen heeft het wel eens moeilijk … Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden of familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. Daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Daarvoor is het CAW er! Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn.

‘CAW maakt sterker’ (Guy Vanderstraeten, Algemeen Directeur CAW)

Genesis vzw zet zich in voor de kwetsbaren, mensen in (kans)armoede, leefloners en daklozen en heeft als doel hen zelfredzamer maken en hun draag- en veerkracht versterken. We bieden een breed aanbod van sport- en tewerkstellingsprojecten, culturele, educatieve en sociale projecten, activiteiten en reizen in binnen- en buitenland.

‘Zelfredzaamheid is de sleutel’ (Herman Vermeulen, organisatieverantwoordelijke Genesis vzw)

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. Een inclusieve samenleving is hierbij ons doel. Een omgeving waar elk talent telt en waarbij elk individu kan deelnemen aan alle maatschappelijke domeinen. We doen dit via tewerkstelling, vorming, coaching en advies. Daarbij draagt elke medewerker steeds vier essentiële waarden hoog in het vaandel namelijk: verbinding, solidariteit, eigenaarschap en gelijkwaardigheid.

‘Samen richting groei!’ (Maryam Jamshid, Coördinator Groep INTRO Limburg)

VDAB is de tewerkstellingsdienst van Vlaanderen die je helpt bij het zoeken naar werk door: een jobsite aan te bieden met duizenden jobs en handige online tools, opleidingen te geven, en je te begeleiden in je zoektocht naar werk.

‘Lokale partnerschappen zijn er voor jongeren die niet terechtkunnen in het reguliere aanbod’ 

VZW Yadelim Plus zet zich in voor iedereen die een hulpvraag heeft rond psychosociale aspecten. We werken in het bijzonder met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond en iedereen voor wie we van betekenis kunnen zijn.

“We zijn de bruggenbouwers die voor verbinding zorgen” (Sebila Öztürk, Coördinator vzw Yadelim Plus)

ZorGGroep Zin staat als ambulant centrum garant voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en preventie. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met psychische en/of psychiatrische problemen.

‘Zorg wordt vormgegeven in partnerschap en open dialoog’ (Geert Vanham, Directeur Zorg, ZorGGroep Zin vzw)

Onze stad wil de groep jongeren die het moeilijk heeft om een job te vinden,  ondersteunen in hun zoektocht naar werk en drempels die ze daarbij tegenkomen helpen wegwerken of overwinnen. Vanuit het partnerschap Boost werken we hiervoor samen met organisaties die enerzijds inzetten op welzijn en anderzijds expertise hebben in begeleiding en ondersteuning naar werk. 

‘Onze jongeren zitten aan het stuur’ (Hilde De Wilde, Algemeen Directeur Stad Genk)

Als stad integreren we onze reguliere dienstverlening van meerdere relevante stads- of stadsgerelateerde diensten (bv. OCMW, dienst Jeugd, Woonloket) in Blend, het lokale partnerschap voor jongeren waar we deel van uitmaken.

‘Onze diensten ondersteunen en faciliteren het lokale netwerk’ (Koen Deconinck, Algemeen Directeur Stad Hasselt)

Gemeente Lanaken zal vanuit haar regisseursrol binnen de sociale economie en het lokaal sociaal beleid de integratie van de relevante, reguliere dienstverlening binnen Commid, ons partnerschap voor jongeren, faciliteren.

‘De expertise van onze gemeente- en gemeentegerelateerde diensten is integreert’ (William Vancleynenbreugel, Algemeen Directeur Gemeentebestuur Lanaken)

Door op een gecoördineerde manier samen te werken (jongeren en dienstverleners), bieden we onze jongeren meer inspraak en duidelijkheid. De jongere bepaalt samen met de dienstverleners één doel en de trajectcoach begeleidt de jongere in de te ondernemen stappen, in het vinden van het gepaste dienstverleningsaanbod, de gepaste opleiding etc. 

‘Ons partnerschap Flux wil jongeren ondersteunen’ (Luc Houbrechts, Algemeen Directeur Stad Tongeren)

Samen met onze jongeren en hun steunfiguren zoeken we in Kohesi actief het geschikte antwoord op de hulpvraag. Gedeelde verantwoordelijkheid en begeleiding op maat zorgen voor duurzame stappen. In onze huizen bieden we verschillende specialisaties onder één dak. Die ruime blik en creatieve ervaring maken groei mogelijk. Voor iedereen.

‘Als partner van Blend zetten we volop in op samenwerking. Samen vanuit kracht.’ (Kristien Hebbrecht, Zorgmanager CGG-CAR)